INTERNETA VEIKALA WWW.S-P.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi tiek piemēroti pirkumiem, kas veikti interneta veikalā www.s-p.lv.

Iegādājoties preces www.s-p.lv starp Jums un pārdevēju SIA “Saimniecības Preces”, reģistrācijas numurs 40003511960, adrese: Piedrujas 18, Rīga, LV-1073,  tiek noslēgts distances līgums. Iegādājoties preces interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Distances līguma noteikumiem. Ja vēlaties iegādāties preces interneta veikalā, tomēr pēc iepazīšanās ar Distances līguma noteikumiem seciniet, ka tiem nepiekrītat, aicinām Jūs noformēt pasūtījumu un saņemt Preces SIA “Saimniecības Preces” birojā: Piedrujas 18, Rīga, LV-1073.

 

  1. DISTANCES LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

Atteikuma veidlapa – noteikta parauga veidlapa, kuru aizpildot un iesniedzot Pārdevējam, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības.

Avansa rēķins – Pārdevēja sagatavots un uz Pircēja norādīto e-pastu nosūtīts dokuments, kurš apliecina Preču rezervāciju līdz samaksas veikšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienas.

Distances līgums − izmantojot Interneta veikalu, starp Pārdevēju un Pircēju noslēgts līgums par preču iegādi, kurš nosaka pušu tiesības, pienākumus un atbildību.

Interneta veikals − Pārdevēja preču tirdzniecībai internetā uzturēta mājaslapa uzturētā interneta vietne ar interneta veikalu www.s-p.lv.

Klients − fiziska persona vai juridiskas personas pilnvarotais pārstāvis, kurš apmeklē Interneta veikalu.

Līgums − Distances līgums.

Noteikumi – Interneta veikala lietošanas noteikumi un Distances līguma noteikumi.

Pasūtījums − Pircēja noformēts Preču saraksts, kuru Pircējs, izmantojot Interneta veikalu, nosūta Pārdevējam un uz kā pamata Pārdevējs nosūta Pircējam Avansa rēķinu un/vai apstiprinājumu.

Pārdevējs − SIA „Saimniecības Preces” reģistrācijas numurs 40003511960, Piedrujas 18, Rīga, LV-1073, e-pasts: sp@s-p.lv, telefons: (+371) 67313337;  (+371) 26621999.

Pircējs − fiziska vai juridiska persona, kuras vārdā rīkojas tās pārstāvis, kura iegādājas Preces, veicot Preču pasūtījumu Interneta veikalā.

Preces – Interneta veikalā iegādei piedāvātie produkti.

PVN − pievienotās vērtības nodoklis.

Reģistrēts klients − Klients, kurš ir sniedzis savus datus Pārdevējam, aizpildot Interneta veikala reģistrācijas veidlapu.

Sadarbības līgums – starp Pircēju un Pārdevēju noslēgts līgums, kas nav noslēgts kā Distances līgums, izmantojot Interneta veikalu.

Trešā persona − jebkura persona, kura nav Distances līguma puse.

 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces Interneta veikalā tikai kā Reģistrētam klientam.

2.2. Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad Pircējs ir noformējis Pasūtījumu Interneta veikalā un Pārdevējs ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu uz Pircēja norādīto e-pastu.

2.3. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt Distances līguma noteikumus, tos atjaunināt un papildināt. Pircējam, iepērkoties Interneta veikalā, tiek piemēroti tie Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Distances līguma noteikumiem katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.

2.4. Ja Pircējs izmanto Interneta veikalu, pārkāpjot Distances līguma noteikumus, vai mēģina kaitēt Interneta veikala darba stabilitātei vai drošībai, Pārdevējs ir tiesīgs bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Interneta veikala piedāvājumus un/vai anulēt Pircēja reģistrāciju.

2.5. Pārdevējs, ievietojot Interneta veikala vietnē www.s-p.lv attiecīgu paziņojumu, ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt Interneta veikala darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju, tomēr izpildot Pasūtījumus, kuri tika saņemti līdz attiecīga paziņojuma ievietošanas brīdim.

 

3. KOMERCIĀLIE PIEDĀVĀJUMI UN ATTEIKŠANĀS NO TIEM

3.1. Lai uzzinātu par Pārdevēja jaunākajiem piedāvājumiem, Klientam ir iespēja un tiesības reģistrēties jaunumu saņemšanai, nosūtot uz epastu sp@s-p.lv iesniegumu par jaunumu saņemšanu.

3.2. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no turpmākas jaunumu saņemšanas, nosūtot ziņu uz e-pastu sp@s-p.lv.

4. REĢISTRĀCIJA

4.1. Iegādājoties Preci Interneta veikalā, Pircējam tiek piedāvāts reģistrēties, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Reģistrācijas veidlapā norādītā informācija tiek saglabāta un izmantota visiem turpmākajiem Pircēja pirkumiem, pēc tam, kad Pircējs ievada savu lietotāja informāciju Interneta veikala datubāzē.

4.2. Reģistrācijas veidlapā Pircējs norāda šādus datus:

4.2.1. vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, uz kuru tiks piegādāta Prece, tālruņa numurs, citi Preces piegādei būtiski dati (piemēram, īpašas norādes, ārdurvju kods, u.c.); ja klients ir juridiska persona: sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, piegādes adrese, kontaktinformācija, bankas nosaukums, bankas konta numurs.

4.4. Pircējs ir atbildīgs, lai visi Pircēja sniegtie dati būtu patiesi un pilnīgi. Ja Reģistrēta klienta dati mainās, Pircējam tie jāatjauno pirms pasūtījuma veikšanas.

4.5. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām gadījumā, ja Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.

4.6. Reģistrējoties vai pasūtot Preces, Pircējam jāpārliecinās, vai Pircēja norādītā e-pasta adrese Pircējam ir pieejama un Pircējs var saņemt uz to nosūtītos e-pasta sūtījumus. Pēc Pasūtījuma veikšanas Pircējs apņemas pārbaudīt Pārdevējam norādīto e-pastu ne retāk kā reizi dienā.

4.7. Pārdevējs nav atbildīgs, ja ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, bet Pircējs to nav saņēmis.

4.8. Reģistrējoties Interneta veikalā, Reģistrēts klients izveido savu individuālu lietotājvārdu un paroli (piekļuves dati) Pasūtījumu veikšanai. Reģistrētais klients apņemas piekļuves datus neatklāt Trešajām personām. Reģistrētais klients ir atbildīgs par piekļuves datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību, kas tiek veikta Interneta veikalā, izmantojot viņa piekļuves datus. Jebkuru personu, kura pievienojas Interneta veikalam un veic Pasūtījumu, izmantojot Reģistrētā klienta piekļuves datus, Pārdevējs uzskata par Reģistrēto klientu.

5. PERSONAS DATU APSTRĀDE

5.1. Interneta veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pircējs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

5.1.1. iegūstot personas datus tiešā veidā (piemēram, Klientam aizpildot Reģistrācijas veidlapu vai noformējot Pasūtījumu);

5.1.2. netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu Interneta veikala izmantošanu).

5.2. Pircēju (patērētāju) personas datus Pārdevējs apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

5.3. Pasūtot Preces Interneta veikalā, Pircējs piekrīt un atļauj Pārdevējam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

5.3.1. datu apstrāde, izriet no Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu); dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

5.3.2. dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Pircēja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);

5.3.3. dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

5.4. Pārdevējs nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

5.5. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem, informējot Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: sp@s-p.lv.

5.6. Pircējam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

5.6.1. kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

5.6.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

5.6.3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

5.7. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

6. SĪKDATNES

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA „Saimniecības Preces” mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

SIA „Saimniecības Preces” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

  • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
  • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
  • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu;
  • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA „Saimniecības Preces” leģitīmā interese.

SIA „Saimniecības Preces” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA „Saimniecības Preces” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

SIA „Saimniecības Preces” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.s-p.lv lietotājs paliks anonīms.

7. PREČU CENAS

7.1. Visas cenas Precēm Interneta veikalā ir uzrādītas euro kopā ar PVN. Izmaksas par Preču piegādi Pircējam nav iekļautas preces cenā.

7.2. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Preču cenas Interneta veikalā. Ja Preču cena Interneta veikalā tiek mainīta, Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Interneta veikalā Pasūtījuma veikšanas brīdī.

8. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

Pasūtījumus var veikt:

Lai veiktu pasūtījumu caur interneta veikalu, Jums ir nepieciešama sava lietotāja izveide. Veicot pasūtījumu izmantojot tālruni var veikt darba dienās no 8:30 – līdz 17:00, zvanot pa tālruni: (+371) 67113337) vai (+371) 26621999.

Pasūtījumu apstrāde notiek darba dienās no 08.30 līdz 17.00. Pēc pasūtījuma apstrādes ar Jums sazināsies mūsu pārstāvis, lai precizētu nepieciešamo informāciju un apstiprinātu pasūtījumu.

Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli 21%. Cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek reizi dienā.

9. SAMAKSAS KĀRTĪBA

Norēķinoties par pasūtījumu var tikai ar prskaitījumu. uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts priekšapmaksas rēkins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas, ja vien nav noslēgts sadarbības līgums, kas paredz citus nosacījumus.  Preci varēsiet saņemt pēc tam, kad cenuklubs.lv būs saņēmis pasūtījuma apmaksu un mūsu pārstāvis būs sazinājies ar Jums, un apstiprinājis apmaksas saņemšanu. Preces izsniegšanas brīdī Jūs saņemsiet preču pavadzīmi.

10. PREČU PIEGĀDE UN NODOŠANA

Preču piegāde:
Preču piegāde tiek veikta darba dienās, iepriekšs saskaņojot.

Preci bez piegādes maksas var saņemt Rīgā, Piedrujas ielā 18.

 

Piegādes izmaksas

  

Rīgā:

 

Pasūtījumiem virs 50 EUR, piegāde notiek bez maksas.

 

Pasūtījumiem zem 50 EUR, piegādes  maksa ir 5 EUR.

 

Rīgas rajonā:

 

Pasūtījumiem virs 70 EUR, piegāde notiek bez maksas.

 

Pasūtījumiem zem 70 EUR, piegādes maksa ir 10 EUR.

 

Latvijas teritorijā:

 

Pasūtījumiem virs 100 EUR, piegāde notiek bez maksas.

 

Pasūtījumiem zem 100 EUR, piegādes maksa ir 15 EUR.

 

14. INFORMĀCIJAS APMAIŅA

14.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā veidlapā vai Piegādes informācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

14.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Interneta veikala sadaļā Kontakti norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

 

   
   
   
   
   
   
   

Ieeja


Neesi reģistrējies?